منشور بازاریابی وب سایت بازاریابی حرفه‌ای

منشور بازاريابي مدرن داراي پنج وجه است محيط، كاركنان، محصول، فكر، مشتري. اگر شما بتوانيد يك وجه آن را به صورت كامل مورد توجه قرار بدهيد و روي آن تفكر كنيد وجوه ديگر نيز درست مي شود . اگر محيط خلاق ايجاد كنيد ساير موارد از قبيل كاركنان ، فكر مشتري و محصول نيز ايجاد مي شود.
روي استخدام كاركنان فكر كنيد.يك كارمند يك دوست و همكار خلاق مي‌تواند در پيشبرد فروش و بازاريابي ما نقش بسيار مهمي داشته باشد. ايده‌هاي خلاق واقعاً در بازار يابي و فروش مدرن اثر گذارند. در مورد مشتري نيز هر چه قدر سعي كنيم با مشتري خلاقانه تر برخورد كنيم در بازار موفق‌تر خواهيم بود و در نهايت فكر بازاريابي پارتيزاني فكري است كه روي شيوه‌هاي جديد متمركز است. هر چه قدر بر روي روش‌هاي جديد بيشتر تاكيد كنيم احتمال موفقيت ما بيشتر خواهد بود.

گسترش سطح کسب و کار مشاغل طرف قرارداد، با ارائه‌ی خدمات آموزشی، مشاوره و پژوهش بازارایابی

نگارنامه

Top