زایش و بالش

زایش و بالش چیست؟ 

_
زایش و بالش یعنی به دنیا آمدن و به خود بالیدن

وضعیت موسسه

_
۱۵%

نام نویسی در آموزش

۴%

موفقیت در آموزش

۳%

درک از فلسفه آموزش

۱۰۰%

کیفیت آموزش