با عرض پوزش وب سایت زایش و بالش آماده نیست و در حال بروزرسانی میباشد

زایش و بالش چیست؟ 

_
زایش و بالش یعنی به دنیا آمدن و به خود بالیدن

وضعیت موسسه

_
15%

نام نویسی در آموزش

4%

موفقیت در آموزش

3%

درک از فلسفه آموزش

100%

کیفیت آموزش