زایش و بالش چیست؟ 

_
زایش و بالش یعنی به دنیا آمدن و به خود بالیدن
دیدگاه زایش و بالش در سال 1365 به عنوان یک گسترش دهنده آگاهی و پژوهش در راستای خودشناسی فعالیت خود را آغاز نمود و از سال 1388 به عنوان یک مؤسسه بین‌المللی به ثبت رسید و با اهداف مشخص به راه خود ادامه می‌دهد. زایش و بالش کوششی برای همنوایی در فضای عشق، و آگاهی است به منظور درک متقابل و شناخت معنای «هستی» در راستای زندگی در فضای بالنده.

وضعیت موسسه

_
15%

نام نویسی در آموزش

4%

موفقیت در آموزش

3%

درک از فلسفه آموزش

100%

کیفیت آموزش